Aktuálne udalosti a informácie

Stanovisko k situácii na Ukrajine

Výbor Spoločnosti slovenských archivárov
na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 1. marca 2022

prijal nasledujúce stanovisko

Odsudzujeme bezprecedentný vojenský útok Ruska voči Ukrajine. Považujeme ho za akt agresie, ktorý prináša tragické ľudské, materiálne a kultúrne straty, vrátane strát na archívnom dedičstve. Vyjadrujeme podporu ukrajinskému ľudu pri obrane svojho štátu.

Výbor Spoločnosti slovenských archivárov nadväzuje kontakty s archivárkami a archivármi na Ukrajine za účelom ponúknutia pomoci archívnym profesionálom a študentom, ktorí sa vo vojnovej situácii, ktorá spôsobila humanitárnu krízu, ocitli na území Slovenskej republiky. Vyzývame členky a členov Spoločnosti slovenských archivárov a všetkých našich priaznivcov a podporovateľov, aby v rámci svojich možností pomáhali občanom Ukrajiny.

V záujme spoľahlivého informovania o stave archívov a registratúr na Ukrajine v čase vojny, ponúkame svoje komunikačné kanály, kontakty na médiá a sieť našich domácich a zahraničných profesionálnych kontaktov.

Pripájame sa k aktivite Medzinárodnej rady archívov a jej vyjadreniu solidarity s ukrajinskými archivárkami a archivármi, ako aj správkyňami a správcami registratúr. Vyzývame vládu Ruska, aby sa zdržala ničenia archívneho kultúrneho dedičstva v súlade s Haagskym Dohovorom na ochranu kultúrneho majetku v prípade ozbrojeného konfliktu z roku 1954. Archívy sú nenahraditeľným kultúrnym dedičstvom a musia byť chránené spolu s ľuďmi, ktorí chápu ich význam pre formovanie identity a zachovanie pamäte ľudských komunít.

Spoločnosť slovenských archivárov sa stotožňuje s myšlienkou, že vojna patrí do histórie a v budúcnosti ľudstva nemá miesto. Kultúrne dedičstvo je víziou mieru a vzájomného rešpektu, ktoré má moc meniť myslenie mužov a žien a formovať mierovú budúcnosť pre všetkých. V čase vojny nemožno ochranu kultúrneho dedičstva oddeliť od ochrany ľudských životov. Veríme, že zvíťazí mier a humanizmus. Veríme, že zvíťazí ľudstvo.

STANOVISKO v slovenskom jazyku (PDF, 227 kB)

STANOVISKO v anglickom jazyku (PDF, 225 kB)