História spoločnosti slovenských archivárov

Myšlienka vzniku Spoločnosti slovenských archivárov vznikla na pôde bývalého Štátneho ústredného archívu v Bratislave (dnes Slovenský národný archív) na celoslovenskom stretnutí slovenských archivárov dňa 21. decembra 1989. Konštituovala sa na zakladajúcom valnom zhromaždení dňa 4. apríla 1990, na ktorom boli prijaté stanovy spoločnosti. Za prvého predsedu bol zvolený Elemír Rákoš a za čestného predsedu Michal Kušík. Členmi výboru sa stali: Veronika Nováková, František Palko, Jozef Klačka, Ladislav Vrteľ, Ján Dubovský, Jana Harantová, Juraj Roháč, Peter Zoričák, Jozef Hanus, Ján Šulavík a František Žifčák. K myšlienkam SSA sa v tom čase prihlásilo 260 pracovníkov archívov. Od začiatku sa SSA venovala organizovaniu exkurzií (prvou bola exkurzia do Viedne v novembri 1990), sympózií a konferencií (prvým bolo sympózium Paleografia, epigrafia a kodikológia dnes v dňoch 19. – 21. novembra 1990 na Čingove v Slovenskom raji), vydávaniu Fóra archivárov (1. číslo vyšlo v októbri 1990), spolupráci so štátnymi archívnymi organizáciami, vedeckou odbornou radou a odbornými komisiami. Po roku 1990 sa spoločnosť veľmi intenzívne zúčastňovala riešenia platových záležitostí archivárov, prípravy zákona o archívnictve, prípravy koncepcie slovenského archívnictva, no bola ústretová aj aktuálnym spoločenským požiadavkám. Obdobie od založenia SSA do roku 1994 sa nieslo v znamení búrlivých spoločenských premien
a hľadania identity.

Dňa 1. júna 1994 sa konalo valné zhromaždenie v Rajeckých Tepliciach, na ktorom bola za predsedníčku spoločnosti zvolená Veronika Nováková a za čestného predsedu Elemír Rákoš. Výbor pracoval v nasledovnom zložení: Anna Buzinkayová, Ján Dubovský, Jozef Karlík, Zuzana Kollárová, Juraj Roháč, Ladislav Vrteľ, František Žifčák, Ferdinand Uličný ml., Jozef Hanus, Katarína Magurová a Milan Mišovič. V tomto čase sa začalo obdobie koncepčného rozvoja spoločnosti v súlade s vývojom archívnych spoločností v zahraničí, medzi ktorými sa SSA úspešne etablovala. Významným počinom, na podnet predsedníčky spoločnosti, sa stalo oragnizovanie archívnych dní. Ich hlavným obsahom bolo prerokovávanie aktuálnych odborných archívnych problémov i záležitosti týkajúcich sa archívnej spoločnosti, ktoré sa spájali so spoločenským podujatím upevňujúcim kolegiálne vzťahy. Na prvých archívnych dňoch sa stretli archivári v roku 1997 v Poprade.

Za predsedníčku bola na druhé funkčné obdobie zvolená Veronika Nováková dňa 15. októbra 1998 na valnom zhromaždení v Šamoríne. Zloženie členov výboru: Igor Graus, Mária Kačkovičová, Milan Mišovič, Milena Ostrolúcka, Juraj Roháč, Ladislav Vrteľ, Zuzana Kollárová, Mária Šániková, Jozef Hanus, Šarlota Drahošová a Elena Kašiarová. Valné zhromaždenie dňa 18. októbra 2002 v Senci opätovne za predsedníčku zvolilo Veroniku Novákovú a za členov výboru Juraja Roháča, Zuzanu Kollárovú, Máriu Kačkovičovú, Annu Buzinkayovú, Gábora Strešňáka, Elenu Kašiarovú, Elenu Machajdíkovú, Ladislava Vrteľa, Rudolfa Hudeca, Jozefa Hanusa a Valériu Hrtánkovú.

Každoročným vrcholným podujatím archívárov na Slovensku ostali aj naďalej archívne dni, ktoré sa konali v Šamoríne (1998), v Banskej Bystrici (1999), vo Vyhniach (2000), v Mojmírovciach (2001), v Senci (2002), v Liptovskom Jáne (2003), v Trenčíne (2004), v Košiciach (2005), v Levoči (2006), v Žiline (2007), v Skalici (2008), v Bojniciach (2009), v Komárne (2010), v Humennom (2011), v Trnave (2012), v Bratislave (2013) a v Prešove (2014). Napriek niektorým ťažkostiam sa podarilo zabezpečiť vydávanie Fóra archivárov pod patronátom Štátneho archívu v Bratislave, pobočka Šaľa. Významným edičným počinom sa pre SSA stalo v roku 2000 vydanie Sprievodcu po slovenských archívoch v slovenskom a anglickom jazyku od Zuzany Kollárovej a Jozefa Hanusa. Z významnejších podujatí archivárov treba spomenúť oslavy 50. výročia vzniku Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici v roku 2000 a Slovenského národného archívu v Bratislave v roku 2004.

Po roku 2000 sa SSA ovplyvnená politickým vývojom musela venovať novým požiadavkám slovenskej spoločnosti. Od roku 2001 sa SSA vyjadrovala k návrhu zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Archivári sa museli vyrovnávať s obrovským nárastom administratívnych prác v súvislosti s reštitúciami, rehabilitáciami a pod. Ku dňu 31. mája 2006 mala Spoločnosť slovenských archivárov 388 členov.