Predstavenie spoločnosti

erb2

Spoločnosť slovenských archivárov  je dobrovoľnou záujmovou organizáciou združujúcou archivárov všetkých druhov a typov archívov, vysokoškolských pedagógov, ako aj pracovníkov z oblasti registratúr, ktorí sa profesionálne zaoberajú a zaoberali archívnou činnosťou na území Slovenskej republiky. Je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou.

Je riadnym členom Medzinárodnej rady archívov UNESCO. Združuje svojich členov na rozvíjanie archívnictva, prispieva k zvyšovaniu úrovne práce
a vzdelávania v oblasti archívnictva, usporadúva pre svojich členov odborné konferencie, semináre, spoločenské podujatia, exkurzie a študijné pobyty.

Je trvalým a kompetentným partnerom archívnych orgánov vo všetkých oblastiach archívnictva. Vypracúva návrhy a odporúčania týkajúce sa archívnej práce a archívnej výučby. Spolupracuje s príslušnými orgánmi na prípravách právnych predpisov.

Stará sa o ochranu záujmov a práv svojich členov. Zaoberá sa problematikou odborného a sociálneho postavenie všetkých archívnych pracovníkov. Pôsobí na úpravu systému odmeňovania v archívnictve. Propaguje výsledky prác svojich členov a zasadzuje sa za spoločenské uznanie archívnictva. Spolupracuje s organizáciami podobného zamerania doma i v zahraničí.

Spoločnosť slovenských archivárov vznikla dňa 21. decembra 1989 na celoslovenskom stretnutí slovenských archivárov v Štátnom ústrednom archíve Slovenskej republiky (dnes Slovenský národný archív) v Bratislave.